ساختار دیابت گرام

دیابت گرام، رسانه ای اطلاع رسان، فرهنگ ساز و آگاهی بخش در حوزه ی دیابت کشور است که می کوشد تا با تکیه بر تولیدات رسانه ای در قالب های مختلف به افزایشِ سوادِ رسانه ای جامعه ی هدف در حوزه ی دیابت  کمک کند.